top of page

Privacybeleid "DB GROUP INTERNATIONAL"

1. Algemeen

1.1. In het kader van haar expertiseactiviteiten, in welke vorm of op welke wijze dan ook, verzamelt, verwerkt en registreert "DB GROUP INTERNATIONAL" de persoonsgegevens die worden meegedeeld door haar Klanten of door derden, waaronder in het bijzonder de verzekeringsmaatschappijen van Klanten. Deze gegevens worden ook verzameld wanneer de klant zich abonneert voor de onlinediensten en, in het bijzonder, via de mobiele toepassing "VISIOXPERT DB" die door "DB GROUP INTERNATIONAL" ter beschikking wordt gesteld in het kader van expertise op afstand. 

1.2. "DB GROUP INTERNATIONAL" heeft als gegevensbeheerder technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van haar Klanten te waarborgen, in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving. 

1.3. Als gegevensbeheerder heeft "DB GROUP INTERNATIONAL" een aanvraag tot registratie ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze verwerking is geregistreerd onder de nummers VT 005079637 en VT 004001801.

De gegevensbeheerder binnen de "DB GROUP INTERNATIONAL" is de heer BERTRAND David; hij is als volgt te bereiken:

E-mail: david@dbg.expert

1.4. De Klant geeft "DB GROUP INTERNATIONAL" uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en binnen de grenzen van dit Privacybeleid. 

 

2. Aard van de verwerkte gegevens en doelstellingen van de gegevensverwerking

 

2.1. Aard van de verwerkte persoonsgegevens 

De door "DB GROUP INTERNATIONAL" verwerkte gegevens zijn als volgt:

• de namen, voornamen, geboortedatum, taal, postadres, e-mailadres en contactgegevens die worden verzameld bij de Klanten en bij het abonneren voor onlinediensten, overeenkomstig de in artikel 1.1 beschreven procedures; 

• geolocatiegegevens, foto's en andere informatie die kunnen worden uitgewisseld tussen "DB GROUP INTERNATIONAL" en de Klant, in het bijzonder per e-mail, in het kader van de expertiseactiviteit. 

de door de Klant meegedeelde persoonsgegevens worden vastgelegd in een bestand dat wordt gecontroleerd en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van "DB GROUP INTERNATIONAL" blijft. 

 

2.2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door "DB GROUP INTERNATIONAL" voor de volgende doeleinden: 

• het beheer van klantendossiers;   

• de realisatie van de expertiseopdracht van "DB GROUP INTERNATIONAL", inclusief expertise op afstand via de mobiele applicatie "VISIOXPERT DB";   

• klanten informeren over de diensten van "DB GROUP INTERNATIONAL"; 

• publiciteit en marketing, inclusief het versturen van papieren of elektronische nieuwsbrieven;

• het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes en marktonderzoeken.  

De verwerking van de persoonsgegevens van de Klant heeft van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de volgende identificatienummers gekregen: VT 004001801 en VT 005079637

 

3. Recht van toegang, rectificatie, schrapping en verzet

 

3.1. Klanten van wie de gegevens zijn verzameld, kunnen te allen tijde en kosteloos bij "DB GROUP INTERNATIONAL" toegang vragen tot de informatie die "DB GROUP INTERNATIONAL" over hen bewaart. Zij hebben het recht om zo snel mogelijk te vragen dat onjuiste of onvolledige informatie wordt bijgewerkt, gerectificeerd of dat persoonsgegevens worden verwijderd (recht om vergeten te worden).

Klanten hebben ook recht op de volgende informatie: 

• de doeleinden van de verwerking; 

• de betreffende categorieën van persoonsgegevens; 

• de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die in andere landen of internationale organisaties zijn gevestigd;

• de voorgestelde bewaartermijn voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze termijn wordt vastgesteld; 

• het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; 

• wanneer er geen persoonsgegevens van de Klant worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst ervan. 

 

De Klanten hebben recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. "DB GROUP INTERNATIONAL" kan een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die door de Klanten worden aangevraagd. 

 

3.2. De Klanten kunnen zich op legitieme gronden verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, voor zover dit de naleving van de verplichtingen van "DB GROUP INTERNATIONAL" niet bemoeilijkt.  

De Klant kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door "DB GROUP INTERNATIONAL" met het oog op marketingdoeleinden, ook in de toekomst. 

 

3.3. Klanten van wie de gegevens zijn verzameld, kunnen te allen tijde een verwerkingsbeperking verkrijgen wanneer de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is of wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is.     

 

3.4. De Klanten kunnen de rechten beschreven in de artikelen 3.1 tot 3.3 uitoefenen door contact op te nemen met "DB GROUP INTERNATIONAL" op het in artikel 1.3 vermelde adres.

 

 

4. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

4.1. "DB GROUP INTERNATIONAL" gebruikt alle redelijke middelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt te waarborgen. 

Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere derden dan de partners van "DB GROUP INTERNATIONAL", tenzij:

• dit noodzakelijk is voor haar expertiseopdracht of voor de levering van onlinediensten, met inbegrip van de uitvoering van expertise op afstand met behulp van de mobiele toepassing "VISIOXPERT DB"; 

• de Klant zijn toestemming heeft gegeven voor een dergelijke overdracht;

• indien een gerechtelijke of administratieve instantie een dergelijke overdracht vereist. 

4.2. De Klant is eveneens geïnformeerd over en stemt in met de overdracht van de verzamelde persoonsgegevens aan de partners en leveranciers van "DB GROUP INTERNATIONAL", in het bijzonder wanneer de Klant ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten van deze partners vanaf de website van "DB GROUP INTERNATIONAL".

De partner wordt niet beschouwd als een onderaannemer in de zin van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. "DB GROUP INTERNATIONAL" wijst alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant door de partner die in eigen naam en voor eigen rekening zijn eigen diensten verleent.

4.3. Ten slotte verklaart de Klant zich erover te hebben geïnformeerd en gaat hij ermee akkoord dat derde, incidenteel bepaalde gegevens kunnen verwerken in het kader van technische diensten die noodzakelijk zijn voor de levering van onlinediensten of die bedoeld zijn om de goede werking en actualisering van de website, de mobiele toepassing "VISIOXPERT DB", de accounts van "DB GROUP INTERNATIONAL" op sociale media of meer in het algemeen de informatiehulpmiddelen van "DB GROUP INTERNATIONAL", te kunnen garanderen.

 

5. Browserinformatie

 

5.1. "DB GROUP INTERNATIONAL" kan bepaalde "bezoekersgegevens" over de bezoekers van haar website verzamelen en bewaren, zoals bijvoorbeeld de naam van het domein en het adres van de hostcomputer waarmee de bezoeker toegang heeft tot het internet, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip van het bezoek en de URL's van waaruit bezoekers de site bereiken. 

Deze informatie is niet gekoppeld aan gegevens die bezoekers identificeren en wordt na een bepaalde tijd vernietigd.

5.2. Browserinformatie wordt verzameld via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een webserver op de harde schijf van computers worden geplaatst. "DB GROUP INTERNATIONAL" gebruikt deze informatie uitsluitend voor statistische doeleinden om het verkeer op zijn site te analyseren en te meten en om de Klanten bepaalde functionaliteiten aan te bieden. 

5.3. De verwerking van de in dit hoofdstuk beschreven navigatie-informatie kan worden uitgevoerd door derden, zoals het Amerikaanse bedrijf Google Inc. via de "Google Analytics"-tool. 

 

6. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 8 december 1992 geldt dat u het recht hebt om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be   

bottom of page